Bestuursgegevens

Terug

Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond NLVB
De N.L.V.B. onderhoudt de contacten tussen de vrouwen en vrouwengroepen in de lutherse gemeenten en de internationale contacten zoals die voortkomen uit de afvaaardiging naar Women in Church and Society van de Lutherse Wereld Federatie. Er wordt samengewerkt met het Landelijk Protestants Vrouwen Platform van de PKN (tot de opheffing hiervan) en de Oecumenische Vrouwensynode.
adres secretariaat: vacant
Bankrekening NL29 INGB 0001 1397 33 t.n.v. penningmeester N.L.V.B., Den Haag.
www.nlvb.net

Terug

Funktie Naam
President mw. ds. van Opstal
Secretaris a.i. Huxdorff, mw. E. (Elisabeth)
Penningmeester Axler, mw. H.
Lid Dijk, mw. M. van
Lid Huxdorff, mw. E. (Elisabeth) [Webmaster]
Lid Selele, mw. D. (Dorica)